ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวปวีณา บัวแก้ว
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวอัจจิมา นาควิจิตร
ครู คศ.2

สุภาวิตา บุตรกฤตติกุล
ครู คศ.3

Mr.Isaac Keelson