ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางกมลวรรณ วิศิษฎ์รุ่งเรือง
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายมนัส ปัญญาฤทธิ์
ครู คศ.2

นางสาวนงเยาว์ รู้อยู่
ครู คศ.3

นางสุรีย์พร บูรพา
ครู คศ.2

นางสาวกรุณา นัคราจารย์
ครู คศ.2

นางสาวศิรินันท์ สิมากรณ์