ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายสุดเขต คำแสน
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายสายชล ปิ่นทอง
ครู คศ.3

นางคงชนก พรศิรชัย
ครู คศ.2