ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายชะอ้อน อำพคุณ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายนุกูล ศิริบูรณ์
ครู คศ.3

นายจักกฤษณ์ วิเศษชาติ