ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นายสุทธิ สีทอง
ครู คศ.2
หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นายสายชล ปิ่นทอง
หัวหน้ากิจกรรมลูกเสือ

นายณรงค์ อินทร์นา
หัวหน้ากิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์

นางสาวกรุณา นัคราจารย์
หัวหน้ากิจกรรมยุวกาชาด