ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสมคิด ตระกูลอินทร์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางเนตรทราย ศิริบูรณ์
ครู คศ.2

นางประภาศรี ปัญญาฤทธิ์
ครู คศ.2