ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางชนิดาภา ม่วงมี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายณรงค์ อินทร์นา
ครู คศ.3

นางสาวอรกาญจณ์ โชคสวัสดิวงศ์
ครู คศ.2

นายพนา ทนะแสง
ครู คศ.3

นางสาวสุดาพร ยอดดำเนิน
ครู คศ.3

นายสุทธิ สีทอง
ครู คศ.2

นางสาวศิขรินทร์ เกษสุวรรณ