ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางนวลแกัว เกตุทอง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางจิรฐา อิสภาโร
ครู คศ.2

นายปิยะ ไผ่เทศ
ครู คศ.2

นายวีรชล บัวศรี
ครู คศ.1

นายศุภโชค นุขันธ์