ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์

                     โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี  เทิดทูนชาติ  ศาสน์กษัตริย์ เสริมสร้างระเบียบวินัย

           คุณธรรม  จริยธรรม ควบคู่กับความเป็นเลิศทางวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ

คติธรรม

(ประทานโดยสมเด็จพระสังฆราช ฯ)

อกตํ  ทุกกฏํ  เสยโย

ความชั่วไม่ทำเสียเลยดีกว่า