ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี

เนื่องในวโรกาสแห่งศุภมงคลวาระที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ 

เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ   ๕๐  ปี  ในวันที่  ๙  มิถุนายน   ๒๕๓๙   นับเป็นวโรกาสพิเศษยิ่ง กรมสามัญศึกษา  สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ   ที่พระองค์ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยอย่างล้นพ้นโดยเฉพาะในด้านการศึกษา   จัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษา  จำนวน  ๙  โรงเรียน  เพื่อเป็นโรงเรียนในโครงการเฉลิมพระเกียรติ  โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนาม  โรงเรียนว่า  กาญจนาภิเษกวิทยาลัย  ต่อท้ายด้วยชื่อจังหวัดที่เป็นสถานที่ตั้งของโรงเรียน  พร้อมทั้งพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้อัญเชิญอักษรพระปรมาภิไธยย่อ  ภปร.  และพระมหาพิชัยมงกุฎเป็นเครื่องหมายของกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยทั้ง  ๙  โรงเรียน  ประกอบด้วย  จังหวัดนครปฐม  สุราษฎร์ธานี  กระบี่  สุพรรณบุรี  อุทัยธานี  เพชรบูรณ์  กาฬสินธุ์  ชัยภูมิ  และจังหวัดฉะเชิงเทรา  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารเรียน  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี  เมื่อวันเสาร์ที่  ๒๙  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๔๔

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  อุทัยธานี  เป็นโรงเรียนลักษณะเดียวกับโรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย  อำเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม  กล่าวคือ  เป็นโรงเรียนประเภทประจำและไป-กลับ 

รับนักเรียนแบบสหศึกษา  ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑-๖  ลักษณะของนักเรียนเมื่อจบการศึกษาจากโรงเรียนแห่งนี้  จะเป็นนักเรียนที่มีระเบียบวินัย  มีจรรยามารยาท  เรียบร้อยมีความเป็นผู้นำ  เป็นสุภาพบุรุษ  สุภาพสตรี มีร่างกายแข็งแรง  และมีความรู้ความสามารถเป็นอย่างดี  สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีได้