ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
10 พ.ย. 56 เข้าถวายอภิสัมมานสักการะ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก
10 ม.ค. 57 กิจกรรมวันเด็ก
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี
16 ม.ค. 57 กิจกรรมวันครู
กิจกรรมวันครูจัดขึ้นภายในอำเภอหนองขาหย่าง
โรงเรียนหนองขาหย่างวิทยา
19 ม.ค. 57 ถึง 25 ม.ค. 57 กีฬากาญจนาเกมส์
การแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนกาญจนาทั้ง 9 โรงเรียน
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา
27 มี.ค. 57 การมอบประกาศนียบัตรนักเรียนที่จบการศึกษา
นักเรียน ม.3 และ ม.6 ร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตร ในวันที่ 27 มีนาคม 2557 เวลา 08.30 น
ห้องประชุม 849 แต่งกายด้วยชุดนักเรียน โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี